mazo429

VNINDEX nếu giữ được trên 1460

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Có thể loanh quanh đây nhưng chỉ cần giữ được độ cao dư địa tăng vẫn còn, phía trước là một tuần khó khăn đầy biến động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.