ngoclong07

VNINDex có thể test lại đáy cũ và rớt sâu

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIDex có thể test lại đáy cũ và rớt sâu dưới 1100

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.