Phamdong1969

VNINDEX giảm về 925 điểm

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chứng khoán VN đang trong trend giảm dài hạn
xét ngắn hạn có thể sẽ dừng lại và hồi phục ở khu vực 923 - 930 điểm