Phamdong1969

VNINDEX giảm về 925 điểm

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chứng khoán VN đang trong trend giảm dài hạn
xét ngắn hạn có thể sẽ dừng lại và hồi phục ở khu vực 923 - 930 điểm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.