NTABOSS

VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vnindex đã chính thức bứt phá khỏi vùng phân phối để đi vào vùng suy thoái. Giá hiện tại sẽ đi xuống vùng hỗ trợ 1180 và sau đó hồi về vùng kháng cự 1430 để chính thức đi xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.