Wave_Tracker

😱 Thấy gì chưa? VNI quay xe cuối phiên kìa!

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Bạn có thấy thứ thôi đang thấy?.
một pha quay xe ngoạn mục ngay điẻm G. Điểm mà nếu không quay xe là đi luôn. nhưng KHÔNG. Nà cái chon quay xe. Tức là 1 tương lai sáng lạng đã tới với chúng ta!
1600 on the go!🏃‍♂️🏃🏃‍♀️

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.