HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hồi phục chắc cũng chỉ đến vậy thôi nhỉ?