thanhnc85

VNINDEX - Đụng trần?

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIndex tiến đến khu vực FVG và có biểu hiện chựng lại.
Liệu sẽ là một đợt bán tiếp theo?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.