phucngvn

Nếu không có gì đột biến

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Quan điểm dài hạn:
- Các cổ phiếu sẽ về lại ngưỡng cân bằng (giá trị thực)
- Cần có giai đoạn tích lũy chờ xu hướng mới
- Thời gian 1 - 3 năm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.