khoivtssi

Kịch bản tích cực cho VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kì vọng sẽ breakout tiến về vùng kháng cự 1050-1060 trong tháng 11
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.