khoivtssi

Kịch bản tích cực cho VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kì vọng sẽ breakout tiến về vùng kháng cự 1050-1060 trong tháng 11