dvtrade999

Vni hết lực tăng, chờ ngày sập

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vni sẽ sớm có cú giảm nhanh và mạnh trong 1-2 tuần tới, nhà đầu tư cần chú ý thoát hàng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.