dcironcop

VNINDEX: Máu sắp chảy.

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Dựa trên mô hình triangle trên khung thời gian lớn cho thấy phù hợp một xu hướng giảm. Phân tích hoàn toàn dựa trên kỹ thuật, chưa xét đến các yếu tố thị trường.
Đã hủy lệnh: Một pha bơm tiền hơi ảo từ NHNN.
Như vậy sẽ còn bơm chứng một thời gian nữa, VNINDEX sẽ vượt 1000 điểm.