dcironcop

VNINDEX: Máu sắp chảy.

Giá xuống
dcironcop Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Dựa trên mô hình triangle trên khung thời gian lớn cho thấy phù hợp một xu hướng giảm. Phân tích hoàn toàn dựa trên kỹ thuật, chưa xét đến các yếu tố thị trường.
Đã hủy lệnh:
Một pha bơm tiền hơi ảo từ NHNN.
Như vậy sẽ còn bơm chứng một thời gian nữa, VNINDEX sẽ vượt 1000 điểm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.