giaodichsong

VNINDEX

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX tuần sau sẽ tăng. Tuy nhiên khả năng chỉ là nhịp điều chỉnh và sau đó giảm tiếp. Giai đoạn này rất rủi ro.Hãy cẩn thận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.