HarryDamThanhHiepNWG

trade with me vnindex và vn30f1m

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
chúng ta sẽ chốt lệnh khi có tín hiệu đám mây đổi màu
các bạn có thể liên hệ mình để biết thêm khi nào đám mây đổi màu nha

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.