WyckoffianVietnam

VNM - Tiếp tục mua vào và năm giữ VNM

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM cuối cùng đã có 1 nhịp test lại hỗ trợ thành công. Lượng cung lớn đổ ra TT không thể khiến cho VNM giảm xuống dưới vùng hỗ trợ. Kết quả là sau khi lượng Cung bị hấp thụ hết, 1 lượng cầu nhỏ cũng giúp VNM vượt lên khỏi đỉnh cây nến giảm trước đó, xác nhận nhịp điều chỉnh kết thúc. Khuyến nghị: BUY and HOLD cho VNM

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.