DatTong

VNM, Công ty cổ phần sữa Việt Nam: Mô hình SHS trên D1=> MUA

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM, Công ty cổ phần sữa Việt Nam: Mô hình SHS trên D1=> MUA
D1:
- Hình thành mô hình vai đầu vai trên TF D1
- Giá breakout qua cản, test cản cho bullish outside bar
=> MUA

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.