HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Chờ Break qua, Hồi lại, rồi mua.
Do xu hướng gần như đã đổi sang tăng, nếu Break được thì có thể chắc chắn 100% xu hướng đổi qua tăng, ít nhất là trong ngắn hạn vài tháng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.