dinhchien

VNM - Vinamilk thời điểm mua hợp lý

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
* Dùng sóng đối xứng (Symmetry Wave) tính hướng đi của Vinamilk.
- Sử dụng quy tắc sóng Elliot tính mục tiêu hợp lý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.