tradafx

Bài 4: LABEL - Gọi tên cấp độ thị trường - Phần 1

Đào tạo
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Bài 4: LABEL - Gọi tên cấp độ thị trường - Phần 1

Việc hiểu về quy chuẩn gọi tên cấp độ thị trường có giá trị vô cùng quan trọng trong việc xử lý thông tin về động lực thị trường...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.