StockViet

HOLD dài hạn VNM

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Trong bối cảnh nền kinh tế tăng vượt bậc