HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
> Phiên 15-16/11 đã xác nhận đáy thấp nhất của cp, trong ngắn hạn đang có nhịp hội khá bền...
> hiện tại, cp đang thiết lập đáy sau cao hơn đáy trước và có thể sẽ xuất hiện nhịp backtest nữa để kiểm chứng uptrend ngắn hạn...
>>> MUA: 21.5 -22
>>> Target : 23.5 - 24.x
>>> CUTLOSS: gãy 20.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.