WindyCloud

Khuyến nghị mua cổ phiếu VPB

Giá lên
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Khuyến nghị mua tại vùng giá 21.000 sau khi tạo mẫu hình nến pin bar tại vùng hỗ trợ reversed H&S , mục tiêu chốt lời 1 quanh 24.500 và chốt lời 2 quanh 26.500