WindyCloud

Khuyến nghị mua cổ phiếu VPB

Giá lên
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Khuyến nghị mua tại vùng giá 21.000 sau khi tạo mẫu hình nến pin bar tại vùng hỗ trợ reversed H&S , mục tiêu chốt lời 1 quanh 24.500 và chốt lời 2 quanh 26.500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.