HOSE:VSC   CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
>>> MUA từ từ quanh vùng này: 43.5 - 44...