dautucoin16042020

VTP của Viettel Giá đang quá cao so với giá trị thực: về 50k

Giá xuống
UPCOM:VTP   VIETTEL POST JVC
VTP do khi lên sàn bị thổi định giá quá cao so với giá trị thật.
Tại lúc lên sàn: VTP gắn với bìa cát tông/kéo/ băng dính và người shiper: nhưng lúc đó có 1 lãnh đạo VTP đã xin nghỉ tư vấn thổi giá lên tới hàng trăm.
Do vậy việc VTP phải về với giá trị thực dưới 20K là tất yếu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.