Ninh-Do

WAn upadate

Giá lên
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:WANBTC   Wanchain / Bitcoin
Như bài phân tích trước về WAN chúng ta đã có lợi nhuận lớn hơn 10% trong vòng 10 ngày. WAn xác nhận xu hướng tăng tiếp trong những ngày tới.
Target ngắn hạn với profit 10% từ giá hiện tại (1012)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.