Dat_FOMO

Chiến thắng dành cho ai?

BINANCE:WINUSDT   WINK / TetherUS
theo biểu đồ và phân tích theo các chỉ báo kỹ thuật, Win hiện đang ở vùng mua rất đẹp, điểm SL rất ngắn anh em cân nhắc vào hàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.