thang1

wtc/btc

BINANCE:WTCBTC   None
đã xuất hiện pk dương , tuy nhiên chưa xuất hiện cụm nến đảo chiều + mô hình giá vào góc tam giác. cần chờ đợi vượt trend trên để xem xét mua vào . nếu phá trend dưới thì xem xét có thủng đáy gần nhất hay ko.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.