wew11809

OIL - CẬP NHẬT CHÚT

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
OIL - SHORT - DỰ ĐOÁN nếu sai chúng ta sễ tiến hành sửa chữa và đếm lại sóng