wew11809

OIL - CẬP NHẬT CHÚT

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
OIL - SHORT - DỰ ĐOÁN nếu sai chúng ta sễ tiến hành sửa chữa và đếm lại sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.