GKFXPrimeVN

WTISPOT - 05/09/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 69,55 với mục tiêu 68,80 & 68,35.

Phương án phụ: nếu vượt qua 69,55, có thể tới 69,85 & 70, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.