OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Ý tưởng giao dịch của Nial Fuller, mình note lại để tiện theo dõi và share cho bạn nào cần thì dùng.
Xu hướng: Theo dõi

1. Chờ tín hiệu Price Action buy signal ở khu vực 57, target 63.

2. (Chắc chắn hơn) Chờ mua ở vùng 50.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.