GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 12/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 71,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 71,20 với mục tiêu 70,00 & 69,40.

Phương án phụ: nếu vượt qua 71,20, có thể tới 72,10 & 72,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.