GKFXPrimeVN

WTIUSD - 09/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 66,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 66,30 với mục tiêu 67,45 & 68,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 66,30, có thể tới 65,75 & 65,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.