SonPriceAction

Canh short XTIUSD

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Dầu thô đã về đến vùng cung trên ngày. ta kỳ xọng giá test lại đỉnh trên h4 và tạo false break để vào lệnh short

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.