Forex9999

Buy Oil quanh 43 $/ thùng

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Buy Oil Dừng lỗ cứng ở 42$/ Thùng
- Các mức Tp: 44; 45; 48.....
- Buy và Buy
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.