Forex9999

[ Bài 35] BUY OIL về 63$/ thùng

FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Oil đang gặp cản mạnh tại vùng 38,2%
hơn nữa vùng trung bình oil hiện tại là 63, ae buy về vùng này là rất an toàn, SL 50 $, TP 80$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.