Forex9999

Sell Oil ( WTI USD) tại giá 65 TP 64 SL 66

FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Vùng fibo 50% là vùng hút mạnh về giá, nhiều khả năng oil sẽ về vùng này trước khi quyết định hướng đi tiếp
Các tin tốt cho Oil và xấu cho USD dường như đã hết sạch, thị trường sẽ hồi về vùng trung bình
Sóng lên mạnh 500 pip cho phép oil dễ dàng hồi về vùng 64
Giao dịch đang hoạt động: đã bắt đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.