GKFXPrimeVN

WTIN8 - 08/06/2018

Giá lên
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Điểm xoay: 65,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 65,50 với mục tiêu 66,20 & 66,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 65,50, có thể tới 65,25 & 64,80.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.