NguyenThang33

Chán cậu Vàng ta sang cậu Bạc - LONG

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đang hướng về mốc hỗ trợ của nó tại 15.135 và có khả năng bật lên hướng tới mức 15.525.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.