OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh mua tại vùng 24.33 với mục tiêu 3R.
Dừng lỗ dưới 23.98.
Trường hợp lệnh dừng lỗ kích hoạt, có thể tiếp tục canh mua tại vùng demand 23.38
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.