OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Xu hướng chính của Bạc hiện tại đang đà tăng. Tuy nhiên, có thể canh sell nhẹ tại vùng trên chart để ăn sóng hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.