FX_IDC:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận vùng hỗ trợ 14.23,nơi có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 14.47
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.