OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
giá đã quay về vùng giá 24.20
đóng phiên ở dưới anh chị có thể vào sell xuống đứng như chiến lược hôm qua,,,
rơi vào vùng giá này thì chúng ta sẽ tiếp tục đợi, thoát ra được thì buy mạnh lên đến 24.66
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.