SonPriceAction

XAGUSD canh sell

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUS tiếp tục thể hiện downtrend đẹp trên khung tg ngày và h4, tiếp chờ giá về vùng màu xanh và xuất hiện tín hiệu đề sell theo trend

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.