khoahuynh

Bạc - Canh mua

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh mua bạc tại vùng 25.0
Dừng lỗ dưới 24.8
Mục tiêu 3R
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.