OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Tạm thời trend tăng trên cặp XAGUSD vẫn ổn tuy nhiên về mặt dài hạn XAGUSD vẫn đang trong xu hướng giảm trên biểu đồ Weekly. Long XAGUSD tp tại trendline tuần bên trên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.