khoahuynh

Bạc - Canh mua, mục tiêu 3R

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh mua bạc khi giá phục hồi về vùng 22.798.
Stoploss dưới 22.634
Mục tiêu gần nhất tại 23.313
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.