HaoDinhNho

2 kịch bản của XAU/ EUR

Giá lên
FX_IDC:XAUEUR   GOLD / EURO
Bullish Flag. Canh mua. SL nếu giá đóng dưới channel Hồng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.