dvtrade999

Buy Vàng ngay và luôn

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hiện tại vàng đang chạm hỗ trợ, có thể buy ngắn đối với vàng, Dài hạn hơn thì chờ sell

chiến lược tham khảo
Buy vàng vùng 1763/31
sl 1757
Tp 1772 và 1784

Chờ sell 1784

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.