Leadership

Short GOLD

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hoàn toàn có thể Short Gold trong vài ngày tới, cản 1400 là cản rất cứng.
SL: 1430
TP: 1350
Bình luận:
Giá vẫn trong vùng Short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.