HHermes

Gold đánh nhanh rút nhanh - bắt đáy 1325.5 - 1330.7

Giá lên
HHermes Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đánh nhanh rút nhanh đắt đáy 1325.5 - 1330.7, TP 1347.8, SL 1324
Bình luận:
1347 vẫy gọi :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.