vutaiphuc13

GOLD tiếp tục xuống

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold hồi lại đến trung điểm rồi xuống sâu bên dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.